Domů

ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ.eu

info@zivotniprostredi.eu

e-mail informace

+420 728 876 308

infolinka

Agentura pro podporu podnikatelů a veřejného sektoru v rámci finanční podpory z OPŽP a API

Aktuální informace


Získejte finance na Vaše projekty zaměřené např. na drtící technologii, třídící linky, recyklační linky, sběrné nádoby, jakákoliv technologie sloužící k úpravě odpadů, které lze následně využít energetickým nebo materiálovým způsobem, technologii na zpracování "ostatních" odpadů, výstavbu nebo modernizaci center pro shromažďování nebo úpravu odpadů, nákup technologie pro nakládání s nebezpečnými a zdravotnickými odpady, svozové vozidla na komunální odpad atd.

výše dotace až 85% nákladů

příjem žádostí probíhá do 3. 2. 2020

příjem žádostí probíhá do 28. 2. 2020

dotace technologie
dotace energie
dotace nemovitosti
dotace odpady
dotace příroda krajina ovzduší

výše dotace cca 35% nákladů na pořízení elektromobilu

výše dotace 75% nákladů na dobíjecí stanice

Získejte finanční podporu na nákup firemních elektromobilů včetně instalace dobíjecích (neveřejných stanic). Podporovány jsou vozidla kategorie osobní M1 např. Tesla model 3, Nissan Leaf, BMW i3,

VW e-golf, Peugeot iON či Citroen C-Zero atd., kategorie vozidel M2 a M3 do 7,5t a kategorie N1 a N2 do 12t.

příjem žádostí probíhá do 3. 2. 2020

výše dotace až 50% nákladů v závislosti na realizované opatření

Získejte finance na Vaše projekty zaměřené na zateplení obvodového pláště budovy,

výměna a renovace (repase) otvorových výplní, realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, systémů využívajících odpadní teplo, výměna zdroje tepla pro vytápění, instalace fotovoltaického systému. Podporovány jsou jakékoliv projekty, které mají pozitivní vliv na energetické úspory. V této výzvě nejsou podporovány bytové a rodinné domy.

 

příjem žádostí probíhá do 30. 4. 2020

výše dotace až 50% nákladů

Získejte finance na Vaše projekty zaměřené na modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, instalace OZE pro vlastní spotřebu, modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, instalace kogenerační jednotky, akumulace elektrické energie a další opatření, které mají prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy. V této výzvě nejsou podporovány bytové a rodinné domy.

příjem žádostí probíhá do 31. 1. 2020

výše dotace až 63,75% nákladů


Získejte finance na Vaše projekty zaměřené na výstavbu kanalizace, výstavby a modernizace a intenzifikace ČOV (s kapacitou nad 50 EO vč. decentralizovaných řešení kromě domovních čistíren), výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody, výstavbu a intenzifikaci zdrojů pitné vody, výstavbu úpraven vody a posílení akumulace pitné vody.

ZÍSKEJTE AŽ 85% PODPORU

NA PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 


Nabízíme kompetní přehled možností čerpání podpor včetně základních podmínek.


Ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí a Agenturou pro podnikání a inovace pro Vás již 6 rokem realizujeme projekty zaměřené na zkvalitnění nakládání s odpady, nákupy technologií, energetické úspory ve veřejném i podnikatelském sektoru, zlepšování kvality ovzduší, likvidaci ekologických zátěží a celkově projekty na ochranu životního prostředí a rozvoj podnikatelských aktivit.

 Novinky

7. 10. 2019

Státní fond životního prostředí nabízí 100% podporu na výsadbu nových stromů. Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a podnikatelských subjektech a jejich okolí prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody.

10. 9. 2019


Agentura pro podnikání a inovace chystá vypsání nových titulů, které jsou zaměřeny na obnovitelné zdroje pro podnikatele. Nově můžete získat finanční podporu na větrné elektrárny, solární kolektory, tepelná čerpadla, výtopny na biomasu, vyvedení tepla z bioplynových stanic nebo třeba výstavbu malých vodních elektráren. Ukončení přijmu žádosti na OZE bude končit již v březnu 2020. 

12. 8. 2019


Státní fond životního prostředí přichystal nové výzvy v rámci zkvalitnění nakládání s odpady. Jako jeden z mála poskytovatelů nabízí 85% dotaci na nákup technologií, které budou odpad zpracovávát nebo upravovat. Využijte tedy finanování Vašich projektů např. na nákup třídících nebo dotřiďovacích linek, nákup drtičů odpadu, recyklační linky, nákup technologie pro zpracování nebezpečného odpadu včetně zdravotnického. Podporována bude jakákoliv technologie, která pomůže odpad materiálově nebo energeticky využít.

8. 8. 2019


Jedna z posledních výzev pro podnikatele na úspory energií je již naplánována. Získejte 45% dotaci na jakékoliv činnosti, které povedou k úspoře energií v podnikatelských objektech. Podporu můžete čerpat např. na výměnu oken, zateplení fasády, instalace nových tepelných zdrojů včetně rozvodů, kogenerační jednotky, rekuperace odpadního tepla, víměníkové stanice, moderní LED osvětlení atd. 

životní prostředí.eu

Strojnická - Holešovice, Praha

+420 728 876 308, infolinka

NAŠE SLUŽBY


analýza podnikatelských záměrů včetně zpracování


zpracování žádostí o podpory


monitorování projektů


spolupráce s dodavatelskými firmami

Copyright © všechna práva vyhrazena, zivotniprostredi.eu

PROVOZNÍ DOBA


Pondělí - pátek: 08:30 - 19:00 hod.


Sobota: 09:00 - 14:00 hod


Neděle: zavřeno