Možnosti podpory

ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ.eu

info@zivotniprostredi.eu

e-mail informace

+420 728 876 308

infolinka

Agentura pro podporu podnikatelů a veřejného sektoru v rámci finanční podpory z OPŽP a API

Možnosti podpory

Vyberte oblast realizace Vašeho projektu 

Aktuální výběr programů podpory

příjem žádostí probíhá do 3. 2. 2020

výše podpory až 85% nákladů

program otevřen

Realizace projektů zaměřených např. na drtící technologii, třídící linky, recyklační linky, sběrné nádoby, jakákoliv technologie sloužící k úpravě odpadů, které lze následně využít energetickým nebo materiálovým způsobem, technologii na zpracování "ostatních" odpadů, výstavbu nebo modernizaci center pro shromažďování nebo úpravu odpadů, nákup technologie pro nakládání s nebezpečnými a zdravotnickými odpady, svozové vozidla na komunální odpad atd.

příjem žádostí probíhá do 3. 2. 2020

výše podpory až 50% nákladů

program otevřen

Získejte finance na Vaše projekty zaměřené na zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace (repase) otvorových výplní, realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, systémů využívajících odpadní teplo, výměna zdroje tepla pro vytápění, instalace fotovoltaického systému. Podporovány jsou jakékoliv projekty, které mají pozitivní vliv na energetické úspory objektů, které jsou v majetku obcí/měst atd. (veřejné subjekty)

příjem žádostí probíhá do 28. 5. 2020

výše podpory až 45% nákladů

program otevřen

Podpora nákupu nových inovativních technologií k získávání druhotných surovin pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností. Zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny.

příjem žádostí probíhá do 31. 3. 2020

výše podpory 45% - 85% nákladů

program otevřen

Podpora je směřována na projekty se zaměřením na výstavbu větrných elektráren, instalaci elektrických a plynových tepelných čerpadel, instalaci solárních termických systémů, výstavbu a rekonstrukci zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice, výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice, výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu).

příjem žádostí probíhá do 30. 4. 2020

výše podpory až 50% nákladů

program otevřen

Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, instalace OZE pro vlastní spotřebu, modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, instalace kogenerační jednotky, akumulace elektrické energie a další opatření, které mají prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy atd.

příjem žádostí probíhá do 28. 5. 2020

výše podpory cca 35% nákladů na elektromobil

výše podpory až 75% nákladů na dobíjecí stanice

program otevřen

Získejte finanční podporu na nákup firemních elektromobilů včetně instalace dobíjecích (neveřejných stanic). Podporovány jsou vozidla kategorie osobní M1 např. Tesla model 3, Nissan Leaf, BMW i3,

VW e-golf, Peugeot iON či Citroen C-Zero atd., kategorie vozidel M2 a M3 do 7,5t a kategorie N1 a N2 do 12t.

příjem žádostí probíhá do 28. 5. 2020

výše podpory až 80% nákladů

program otevřen

Podpora je směřována na nákup nových inovativních technologií pro akumulaci energie a to včetně nutných stavebních prací.

příjem žádostí probíhá do 16. 3. 2020

výše podpory až 45% nákladů

program otevřen

Podpora je zaměřena rekonstrukce nemovitostí, úpravu pozemků, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov atd. Nemovitost musí být v nevyhojícím stavu nebo typu brownfield (dlouhodobě nevyužívaná nemovitost). V objektu musí následně probíhat podnikatelská aktivita.

příjem žádostí probíhá do 15. 1. 2020

výše podpory až 80% nákladů

program otevřen

Podpora výstavby nových energeticky efektivních budov, podpora na výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Maximální podpora je stanovena na 200 tis. EUR

příjem žádostí probíhá do 28. 5. 2020

výše podpory až 45% nákladů

program otevřen

Pro firmy se vznikem od roku 2014 do 2017. Podpora směřuje na nákup technologií, strojů a veškerého vybavení nutného pro podnikání. Nemusí se jednat pouze o podnikatelské aktivity v rámci životního prostředí, podpora směřuje např. do oboru stavebnictví, nakládání s odpady, jakékoliv výroby, velkoobchodu, maloobchodu, informační činnosti nebo mezi profesní a vědecké činnosti.

příjem žádostí probíhá do 31. 1. 2020

výše podpory až 63,75% nákladů

program otevřen

Pro veřejné subjekty je připravena jedna z posledních šancí získat podporu na výstavbu nové kanalizace, výstavbu nebo modernizaci ČOV, výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody, výstavbu a intenzifikaci zdrojů pitné vody, výstavbu úpraven vody, posílení akumulace pitné vody. 

příjem žádostí probíhá do 6. 1. 2020

výše podpory až 85% nákladů

program otevřen

Podpora je směřována na revitalizaci funkčních ploch v obydlených oblastech. Je možné podpořit projekty zaměřená např. na vybudování nebo obnovu parků, zahrad, sadů, pouliční stromořadí, aleje, lesoparky atd. Současně s těmito záměry je možné podpořit vybudování vodních prvků např. tůně, jezírka, mokřany a jiná opatření, která povednou o odtoku srážkové vody.

příjem žádostí probíhá do 18. 12. 2020

výše podpory až 60 - 80% nákladů

program otevřen

Pro veřejné subjekty (obce, svazky obcí atd.) je připravena podpora na zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva, na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových) či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.

příjem žádostí: uzavřen

výše podpory až 50% nákladů

Pro veřejné subjekty je opět připravena zajímavá podpora v podobě dotace na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení. Obce, které chtějí nové veřejné osvětlení se nesmí nacházet v CHKO. Není podporována rekonstrukce nebo výměna sloupů, ale pouze osvětlovací část. Získejte tedy 50% podporu na úsporné LED osvětlení.

Nebyl Váš záměr nalezen v některém z nabízených podpor? Nic se neděje, kontaktujte nás, sdělte nám Váš záměr a my Vám řekneme, zda máte v jiném programu nárok na podporu.

životní prostředí.eu

Strojnická - Holešovice, Praha

+420 728 876 308, infolinka

NAŠE SLUŽBY


analýza podnikatelských záměrů včetně zpracování


zpracování žádostí o podpory


monitorování projektů


spolupráce s dodavatelskými firmami

Copyright © všechna práva vyhrazena, zivotniprostredi.eu

PROVOZNÍ DOBA


Pondělí - pátek: 08:30 - 19:00 hod.


Sobota: 09:00 - 14:00 hod


Neděle: zavřeno